Tafakur

Kenapa tak henti-hentinya dirimu melupakan Alloh?, Padahal sedetikpun Dia tak pernah melupakanmu, Kenapa tak henti-hentinya kau puja cinta yang tak sebenarnya?, Sedangkan Sang Maha Cinta tak pernah melepaskan Cinta-Nya darimu.

Menu

Berlangganan

Dapatkan Artikel Terbaru Sufizone

Masukkan Alamat Email Kamu:

Delivered by FeedBurner

Visitor

Imâm al-Ghazâlî seorang ulama’ yang tekun belajar, mengajar, mengarang dan tekun dalam beribadah. Karena luasnya pengetahuan, maka sangat sulit untuk menentukan bidang spesialis apa yang digelutinya. Hampir semua aspek keagamaan dikaji sewaktu di Perguruan Tinggi Nizhâmîyah Baghdad. Imâm al-Ghazâlî banyak mengarkan tentang ilmu fiqih versi Imâm al-Syâfi´î, tetapi Imâm al-Ghazâlî juga mendalami bidang lain seperti filsafat, kalam, tasawuf. Karena itu, menempatkan Imâm al-Ghazâlî dalam satu segi tentulah tidak adil. Sangat tepat bila gelar “Hujjah al-Islâm” dia sandang dengan pertimbangan Imâm al-Ghazâlî mempunyai keahlian (kualifikasi) multidimensi.

Kesemunya itu dapat diteliti melalui karyanya sebagai ulama besar yang ilmunya sangat luas dalam beraneka ragam bidang. Dia menulis dengan penuh percaya diri sehingga nampak tulisannya itu mampu mewakili masalah yang dia temukan. Menurut Mushthafâ al-Ghalab, Imâm al-Ghazâlî meninggalkan tulisannya berupa buku dan karya ilmiah sebanyak 228 kitab yang terdiri dari beraneka ragam ilmu pengetahuan yang terkenal di masanya.

Kitab-kitab yang dikarangnya antara lain :

  1. Dalam Bidang Tasawuf

a. اداب الصّوفيّة (Adâb al-Shûfîyah), terbit di Mesir.

b. اداب الدّين (Adâb al-Dîn), telah dicetak di Kairo pada tahun 1343 M.

c. كتاب الاربعين في اصول الدّين (Kitâb al-Arba’în fî Ushûl al-Dîn), merupakan bagian ketiga dari Jawâhir al-Qur’ân, terbit di Makkah tahun 1302.

d. الإملاء عن اشكل الإحياء (al-Imlâ´ ‘an Asykal al-Ihyâ), sebagai jawaban orang-orang yang menyerang kitab Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn. Dicetak dibersama pinggiran الإتّحاف السّباه المفتحين (al-Ittihâf al-Sabâh al-Muftaqîn), Zabidi Press tahun 1302 M.

e. الإحياء علوم الدّين (al-Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn), merupakan buku fatwa dan

karya beliau yang terbesar, telah dicetak berulang kali di Mesir tahun 1281 M dan terdapat tulisan tangan di beberapa perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Inggris, Oxford dan Paris.

f. ايّها الولد (Aiyuhâ al-Walad), yang membahas tentang zuhud, targhîb dan tahdzîb. Dicetak dan diterjemahkan di Wina tahun 1983 M dan

juga di cetak di Mesir. ايّها ا

g. بداية الهداية والتّهذيب النّفس بالأداب الشرعيّة (Bidâyah al-Hidâyah wa-

al-Tahdzîb al-Nafs bi al-Adâb al-Syar’îyah), telah dicetak berulang

kali di Kairo, ada juga tulisan tangan di Berlin, Paris, London, Oxford, Al-Jazair dan Ghute. Ada ringkasan bahkan sejarah dengan nama Maqâry al-Ubdîyah.

h. جواهر القران الدّورحا (Jawâhir al-Qur’ân al-Dauruhâ), telah dicetak di Makkah, Bombay dan Mesir dan ada juga tulisan tangan di

Leiden, Inggris, Dâr al-Kutub, Mesir.

i. الحكمة في المخلوقات الله (Al-Hikmah fi al-Makhlûqat Allâh), telah dicetak berulang kali di Mesir.

j. حلاصة التّصوف (Hulâshah al-Tashawuf), Beliau tulis dalam bahasa Persi, dan sudah diterjemahkan oleh Muhammad al-Kurdî, dicetak di

Mesir tahun 1327 M.

k. رسالة اللدنية (Risâlah al-Ladunîyah)

l. الرسالة الواضّية (al-Risâlah al-Wâdhîyah), dicetak di Kairo tahun 1343.

m. فاتحة العلوم (Fâtihah al-‘Ulûm), terdiri dari dua pasal. Ada tulisan di di perpustakaan Berlin dan Paris. Dicetak di Mesir tahun 1322 H.

n. قواعد الاشراه (Qawâîd al-Asyrâh), dicetak berulang kali di Mesir.

o. الكشف والتّبيين في الغفر الخلق اجمعين (al-Kasyf wa al-Tabyîn fî al-Ghufr al-Khalq Ajma’în), dicetak oleh Sya’rawî.

p. المرشد الأمين الي المعظّة المؤمنين (al-Mursyid al-Amîn ilâ al-Mu´adzah-al-Mukminîn), merupakan ringkasan dari kitab Ihyâ´ ´Ulûm al-Dîn.

Terbit di Mesir.

q. مشكلة الأنوار (Musykilah al-Anwâr), di dalamnya dibahas tentang

filsafat Yunani dari sudut pandang Tasawuf. Dicetak di Mesir dan ada terjemahan dalam bahasa Ibrani.

r. مكشّفة القلوب المقرّب الي الحضراة العلم الغيوب (Mukasyfah al-Qulûb-

al-Muqarrab ilâ al-Hadhrâh al-‘Ilm al-Ghuyûb), merupakan ringkasan al-Mukasyfah al-Kubra oleh Imâm al-Ghazâlî.

s. منهج العابدين الي الجنّة (Minhaj al-‘Âbidîn ilâ al-Jannah), ini dikatakan

karya beliau yang terakhir, terbit berulang kali di Mesir, ada tulisan tangan di Berlin, Paris dan Al-Jazair. Buku ini adalah ringkasannya dan sejarahnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Turki.

t. مزان العمل (Mizân al-‘Amal), merupakan ringkasan tentang ilmu jiwa dan mencari kebahagiaan yang tidak dapat diperoleh kecuali dengan

ilmu dan amal, dan penjelasan tentang ilmu dan amal, ilmu dan belajar. Dicetak di Leipziq tahun 1838, dan Mesir tahun 1328 H.

2. Dalam Bidang Akidah

a. الأجوابة الغزالي في مسائل الأخراويّة (Al-Ajwâbah al-Ghazâlî fî Masâil al-Ukhrâwîyah)

b. الإقتصاد الإعتقاد (al-Iqtishâd al-I’tiqâd), terbit berulang kali di Mesir.

c. الجمع العلوم عن علم الكلام (Al-Jam’ al-‘Ulûm ‘an ‘Ilm al-Kalâm), terbit di Mesir dan India, ada naskah tulisan tangan dalam bahasa Eropa.

d. الرسالة القدسيّة في القواعد العقائد (Al-Risâlah al-Qudsîyah fî al-Qawâ´id al-‘Aqâid), terbit di Iskandariya.

e. عقيدة اهل السّنة (‘Aqîdah Ahl al-Sunnah), terbit di Iskandariya dan ada naskah di Berlin, Oxford dan London.

f. فضائخ البطينيّة والفضائل المستذريّة (Fadhâikh al-Bathînîyah wa al-Fadhâil al-Mustadzrîyah), dan dinamakam المستذريّة (al-Mustadzrîyah), terbit di Leiden tahun 1972 M dengan redaksi bahasa Arab. Terbit juga di Kairo matan bahasa Arab.

g. في التّفريقة بين الإسلام والزّندقة (Fî al-Tafrîqah bain al-Islâm wa al-Zindiqah), terbit di Mesir tahun 1343 H.

h. القصص المستقيم (Al-Qishash al-Mustaqîm), terbit berulang kali di Mesir dan terdapat sejarah yang namanya مزان التقويم (Mizân al-Taqwîn)

i. كيمييا السّعدة(Kimiyâ al-Sa’adah), terbit berulang kali di Mesir.

j. المقاصد الإثني في شرف اسمي الله الحسنى (Al-Maqâsid al-Isny fî Syarf Ismî Allâh al-Husnâ), terbit di Mesir tahun 1324 H.

3. Dalam bidang Fiqih

a. اسرار الحجّ (Isrâr al-Haj), dalam fiqih al-Syafi’i terbit di Kairo.

b. المصطفى في العلم الأصول (Al-Mushthafâ fî al-‘Ilm al-Ushûl), terbit berulang

kali di Kairo, terdapat ringkasan tulisan ini di Dâr al-Kutub, Mesir dan perpustakaan Ghute.

c. الوزير في الفروع (Al-Wazîr fî al-Furû), kitab dalam mazhab Syafi’i dan terdapat ringkasan tangan di Dâr al-Kutub, Mesir dan sejarahnya belum terbit.

4. Dalam Bidang Manthiq dan Filsafat

a. تهافة الفلاسفة (Tahâfah al-Falâsifah), terbit berulang kali di Bombay tahun 1304 H. dan di Bairut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani.

b. رسالة الطّيّر (Risâlah al-Thaiyir), terbit di Kairo tahun 1343 H.

c. مدخل النّظر في المنطق (Madkhal al-Nazhri fî al-Manthiq), terbit di Mesir.

d. مسكت الأنوار (Miskah al-Anwâr), terbit di Mesir tahun 1343 H.

e. مقار القدس في مدارج معرفة النّفس (Maqâr al-Quds fî Madârij Ma’rifah al-Nafs), terbit di Kairo tahun 1346 H.

f. معيار العلم في المنطق (Mi’yâr al-‘Ilm fî al-Manthiq), terbit di Mesir tahun 1329 H.

g. مقاصد الفلاسفة (Maqâshid al-Falâsifah), tentang manthiq dan hikmah ketuhanan dan hikmah thabi’at, terbit di Leiden t ahun 1888 M. lengkap

dengan sejarah, di Kairo terbit berulang kali, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Telah terbit di Radûqîyah tahun 1506 M.

h. المنقذ من الظّلال (al-Munqidz min al-Dhalâl), terdapat ringkasan tulisan tangan

di perpuastakaan Berlin, Leiden, Paris, Austria dan Dar al-Kutub, disalin secara panjang lebar dalam kitab filsafat Arab yang terbit yahun 1842 M. di Perancis, serta telah disadur berulang kali di Damsyik dan Beirut.

5. Karya Manuskrip

a. جميعة الحقائق بتشربة العليك (Jamî’ah al-Haqâiq bi Tasyribah al-‘Alaik), ada ringkasan tangan di Usala.

b. زهد الفتح (Zuhud al-Fath), terdapat ringkasan di Britania.

c. مدخل السّلوك الى المنازل الملك (Mudkhal al-Sulûk ilâ al-Manâzil al-Mulk), membahas tentang kehidupan sufi.

d. معارج السّالكين (Ma’ârij al-Sâlikîn), ada ringkasan di perpustakaan Paris.

e. نور الشّمعة في بهيا ظهر الجمعية (Nûr al-Syam´ah fî Bahyâ Zhuhr al-Jam’îyah), ada ringkasan di Leiden.

Demikian sebagian karya dari Imâm al-Ghazâlî yang dapat dibaca sebagai perbendaharaan ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain yang dapat dijadikan rujukan. Kitab-kitab tersebut sebagian ada di perpustakaan asing. Hal ini, berarti Imâm al-Ghazâlî mempunyai andil besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pedoman hidup manusia.


Sufizone & Hikamzone By Pondok Pesantren Subulus Salam : www.ppsubulussalam.co.cc

Related Post1 komentar

  1. mast fist  

    siip

Posting Komentar

Share this post!
Facebook Delicious Digg! Twitter Linkedin StumbleUpon

Share

Share |

Artikel terbaru

Do'a

اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام

Translation

Artikel Sufizone

Shout Box

Review www.sufi-zone.blogspot.com on alexa.com How To Increase Page Rankblog-indonesia.com blogarama - the blog directory Active Search Results Page Rank Checker My Ping in TotalPing.com Sonic Run: Internet Search Engine
Free Search Engine Submission Powered by feedmap.net LiveRank.org Submit URL Free to Search Engines blog search directory Dr.5z5 Open Feed Directory Get this blog as a slideshow!